Growth With expertise and stability

รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2565

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แม้ว่าล็อกซเล่ย์จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความผันผวนจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 ปี แต่ท่ามกลางวิกฤติ บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากแนวทางการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในมุมการเติบโตของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีการใช้ชีวิต และประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจหลักของบริษัท

ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2565

เมษายน 2565

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

พฤษภาคม 2565

  • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 159 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
  • บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ได้แจ้งผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทประจำปี 2565 คงไว้ที่ระดับ “BBB” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทที่ระดับ “BBB+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ความสม่ำเสมอของเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วม และความสัมพันธ์ของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานทั้งกับลูกค้าและ ตัวแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2565

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสายธุรกิจเทรดดิ้ง ครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งบริษัทในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยในปี 2565 บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยายธุรกิจโดยร่วมลงนามเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสภายใต้แบรนด์ ลีกุมกี่ (Lee Kum Gee) ในช่องทางค้าปลีกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย การเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยูเอชที หนองโพ และการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์หม่ำแซ่บ

กันยายน 2565

บริษัทออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PP-II&HNW) มูลค่า 300 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2565

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2565 “ระดับดีเยี่ยม” จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ประเภท “ดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงินที่โดดเด่น 2565

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 802.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.78 จาก 11,835.61 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 12,638.57 ล้านบาท

รายได้รวม 2565

12,628.57

ล้านบาท

รายได้รวม 2564

11,835.61

ล้านบาท

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้รวม

2,664

ล้านบาท

ผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร
สายธุรกิจบริการ

รายได้รวม

1,529

ล้านบาท

โดดเด่นด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระดับสากล ทั้งท่าอากาศยาน อาคารสำนักงาน และสถานที่สำคัญ เป็นเลิศด้านฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก
สายธุรกิจพลังงาน

รายได้รวม

847

ล้านบาท

ให้บริการก่อสร้างระบบไฟฟ้า พลังงานแบบครบวงจร มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและพลังงานมากกว่า 15 ปี
สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์

รายได้รวม

2,483

ล้านบาท

ออกแบบพัฒนาโซลูชั่นส์ตามความต้องการ จัดซื้อ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ครอบคลุมทุกบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายดิจิทัล
สายธุรกิจเทรดดิ้ง

รายได้รวม

4,831

ล้านบาท

ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้าให้อุปโภคบริโภค ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี
ธุรกิจโครงการพิเศษและอื่น ๆ

รายได้รวม

866

ล้านบาท

หน่วยงานเฉพาะที่ดูแล ตอบสนองความต้องการของธุรกิจเฉพาะด้าน ลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความเชี่ยวชาญ ความชำนาญพิเศษ หรือศึกษาธุรกิจต้นแบบ เพื่อความเป็นไปได้สำหรับการต่อยอดและพัฒนาในอนาคต

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

รายได้รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2565
s